МОШУРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО    РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ          ОБЛАСТІ

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 11 листопада 2015року                                               №83

        с.Мошурів

 

 

Про початок  проведення перевірки

відомостей передбачених Законом України

«Про очищення влади»

 

 

          Відповідно до пункту 10 частини 2, статті 5 Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №563, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014р. №1025-р «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади»:

 

          1.Визначити відповідальним за  проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» у Мошурівській сільській раді – секретаря сільської ради Андрошенко Тетяну Никодимівну.

 

          2.Провести перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» у Мошурівській сільській раді та її виконавчому комітеті щодо посадових і службових осіб (крім виборних посад) в межах періоду, встановленого відповідно до Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №1025-р. стосовно секретаря сільської ради  та її виконавчих органів, спеціаліста - землевпорядника та головного бухгалтера визначивши  днем початку проведення перевірки 01.12.2015 року .

          3.Посадовим особам місцевого самоврядування , щодо яких здійснюється перевірка, у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки подати секретарю сільської ради власноручно написану заяву про те, що до них не застосовуються чи застосовуються заборони, визначені частинами  третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них за формою згідно додатків 1 та 2 до цього розпорядження , декларацію про майно, доходи, витрати і зобов»язання  фінансового характеру за минулий рік, а також копію паспорта громадянина України.

          4.Секретарю сільської ради:

·       забезпечити ознайомлення (у письмовій формі -під особистий підпис)  із цим розпорядженням  посадових осіб, у тому числі працівників, які відсутні на робочому місці (знаходяться у відрядженні, у відпустках (щорічних, додаткових, без збереження заробітної плати, навчальних відпустках, відпустках по догляду за дитиною, у зв»язку з тимчасовою непрацездатністю, відсторонені від посади);

·       створити на офіційному веб-сайті сільської ради розділ «Очищення влади»;

·       забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті Мошурівської сільської ради;

·       протягом трьох днів після одержання відповідної заяви забезпечувати розміщення на офіційному веб-сайті сільської ради інформації про початок проходження перевірки особою та копії вищезазначеної заяви та декларації (крім відомостей , що за законом віднесені до інформації з обмеженим доступом) ;

·       протягом десяти днів з дня надходження заяви особи, яка підлягає перевірці, на підставі відомостей, наявних в особовій справі такої особи, перевірити достовірність відомостей, зазначених у заяві, щодо незастосування до неї заборон, передбачених Законом;

·       підготувати та направити  відповідні запити з копіями документів до органів державної влади, органів, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» за формою згідно з додатком 3 до Порядку;

·       в день надіслання запитів органам перевірки надіслати до Міністерства юстиції України повідомлення про початок проходження кожною особою перевірки за формою згідно з додатком 4 до Порядку;

·       після отримання від органів перевірки висновків про результати перевірки достовірності відомостей, що подаються посадовими і службовими особами щодо застосування заборон, передбачених Законом в одноденний строк  ( з дня надходження останнього висновку) підготувати довідки про результати перевірки по кожній особі за формою згідно з додатком  5 до Порядку та подати сільському голові.

5.Відповідальність за організацію проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»  залишаю за собою.

6.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                         Н.П.Пономаренко

 

 

 

Додаток № 1

до розпорядження від 11.11.2015 №83

_________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
( прізвище, ім’я та по батькові керівника органу відповідно до частини четвертої
статті 5 Закону України “Про очищення влади”)

_____________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

 

 

ЗАЯВА*
про проведення перевірки, передбаченої
Законом  України “Про очищення влади”

Я, ______________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.**

Додаток: копії, засвідчені підписом кадрової служби і скріплені печаткою:

- сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;***

- декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік;***

- документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (сторінки паспорта громадянина України — для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).***

____ ___________ 20__ р.                                             __________    (підпис)

 

 

*Заява пишеться особою власноручно.

**Не надається згода на оприлюднення відомостей щодо осіб, які займають посади, перебування на яких становить державну таємницю.

***Персональні дані обробляються, зберігаються та поширюються з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Додаток № 2

до розпорядження від 11.11.2015 №83

                                                                                                                                                                                                                                                               ( прізвище, ім’я та по батькові керівника органу відповідно до частини четвертої
статті 5 Закону України “Про очищення влади”)

______________________________________

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

ЗАЯВА*
про застосування заборони, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”

Я, __________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що   заборона,   передбачена   частиною _______________  статті 1 Закону,

                                                  (третьою/четвертою)

застосовується щодо мене.

_________________________________________________________________

(зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Надаю згоду на оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.

 

____ ____________ 20__ р.                                           ____________

                                                                                        (підпис)

 

_________

*Заява пишеться особою власноручно.

 

 

                  Додаток 3
до розпорядження від 11.11.2015р. №83

_______________________________________
(найменування органу перевірки,

до якого надсилається запит)

ЗАПИТ
про проведення перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України
“Про очищення влади” для перевірки достовірності відомостей щодо
застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою
статті 1 зазначеного Закону, просимо надати до _____________________________________

                                                                                               (найменування органу державної

_____________________________________________________________________________

влади/ органу місцевого самоврядування,

_____________________________________________________________________________

поштова адреса)

згідно з Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563, відомості щодо _________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи,

_________________________________________________________________

дата та місце народження,

_________________________________________________________________

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

_________________________________________________________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

_________________________________________________________________

місце проживання,

_________________________________________________________________

місце роботи,

_________________________________________________________________

посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”)

 

Додаток: копії, засвідчені підписом  кадрової служби і скріплені печаткою:

- заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”;

- сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

- документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (сторінки паспорта громадянина України — для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України);

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік;*

- трудової книжки (послужного списку).*

 

_______________________________

(найменування посади керівника органу, який надсилає запит)

___________

(підпис)

_________________

(ініціали та прізвище)

_____________

*Подається лише до ДФС.

 

 

 

Додаток 4
до розпорядження від 11.11.2015 р.№83

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок проходження перевірки відповідно до
Закону України “Про очищення влади”

_______________ в ________________________________________________ (дата початку перевірки )       (найменування органу державної влади/органу місцевого самоврядування)

розпочато проведення перевірки щодо таких осіб:

_________________________________________________________________
                                       (прізвище, ім’я та по батькові особи, місце роботи,

_________________________________________________________________
                     посада на час застосування положення Закону України “Про очищення влади”)

 

 

 

 

_________________________________
(найменування посади керівника органу державної влади/ органу місцевого самоврядування)

___________

(підпис)

_________________

(ініціали та прізвище)

 

 

Додаток 5
до розпорядження від 11.11.2015р.№83

 

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про очищення влади” та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563, _________________________________________________________________

(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду

_________________________________________________________________
                                                 (претендує на зайняття посади) особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо ____________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи,

_________________________________________________________________

дата та місце народження,

_________________________________________________________________

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

_________________________________________________________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

_________________________________________________________________

місце проживання,

_________________________________________________________________

місце роботи,

_________________________________________________________________

посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”)

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік, а також інших документів _____________________

_________________________________________________________________

(зазначаються за наявності)

_________________________________________________________________

Запити про надання відомостей щодо _____________________________

(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до ___________________________________________________

(найменування органів перевірки)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

 

За результатами розгляду запитів ________________________________

(найменування органів перевірки)

повідомили: ______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

За результатами  проведеної перевірки встановлено, що  до _

______________________________________________________
                                        (прізвище, ім’я та по батькові особи)

_______________________  заборони, передбачені частиною _
  (не застосовуються/застосовуються)                                                         (третьою/четвертою)

статті 1 Закону України “Про очищення влади” ________________________

      (у разі застосування заборони

______________________________________________________

зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

 

 

__________________________________

(найменування посадикерівника відповідального
структурного підрозділуоргану державної
влади/органу місцевого самоврядування)

__________

(підпис)

_____________”.

(ініціали та прізвище)

 

 

Сільський голова                                              Н.П.Пономаренко

опубліковано 11.11.2015р.