РІШЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 

 

МОШУРІВСЬКА     СІЛЬСЬКА   РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 19 грудня   2018 року                                                      № 58

 

Про проект сільського

бюджету на 2019рік

 

     Заслухавши та обговоривши проект сільського бюджету на 2019рік, керуючись частиноюа пункту 1 статті  28, пункту 6 статті  59 Закону України «Про місцеве самоврядування», виконавчий комітет сільської ради                                    в и р і ш и в   :

 

  1. Погодити проект сільського бюджету на 2019рік:
  2. Визначити обсяг доходів сільського бюджету на 2019 рік у сумі  3547968 гривень, у тому числі: обсяг доходів загального фонду  - 3547568 гривень (в т.ч. субвенція що отримується з районного бюджету – 627998 гривень), обсяг доходів спеціального фонду бюджету – 400 гривень (додаток №1).

 

       2.Затвердити обсяг видатків сільського бюджету на 2019 рік у сумі  3547968 гривень, в тому числі: обсяг видатків загального фонду сільського бюджету - в сумі 3198568 гривень та спеціального фонду  бюджету – в сумі 349400 гривень (додаток №3).

 

  1. Установити профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 349000 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

      

     Установити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 349000 грн.,  джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 349000 грн.

 

  1.  Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів сільського бюджету на 2019рік в сумі  2800гривень.

      

5.  Затвердити обсяги  міжбюджетних трансфертів на 2019 рік:

  • субвенція місцевим бюджетам - 627998  грн. (додаток № 4).

 

        6. Затвердити перелік об’єктів,фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток №6).

 

        7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2019рік за економічною структурою видатків:

  • оплата праці  працівників бюджетних установ (код 2111);
  • нарахування на заробітну плату (код 2120);
  •  продукти харчування (код 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти населенню (код 2730).

 

      8.  Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програмна загальну суму3547568 гривень, в тому числі за рахунок коштів загального фонду – 3198568 гривень, спеціального фонду – 349000 гривень (додаток №5).

 

       9. Розпорядником коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків на електричну та теплову енергію;водопостачання; природний газ та послуги зв’язку,які споживаються бюджетними установами.Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

       10.  Додатки 1,2,3,4,5,6до цього рішення є його невід'ємною частиною.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                 Н. Пономаренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОШУРІВСЬКА     СІЛЬСЬКА   РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 19 грудня   2018 року                                                      № 59

 

 

Про стан  виконання Закону

України «Про запобігання  корупції»

 

 

         Керуючись статтею  40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, відповідно  до Закону України «Про   запобігання корупції» з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, створення дієвої системи запобігання і протидії корупції, виконавчий комітет Мошурівської сільської  ради 

в и р і ш и в :

         1.Інформацію секретаря виконкому Караюз А.С.щодовиконання Закону України „Про запобігання   корупції ”  у виконкомі  Мошурівської сільської ради   прийняти до відома .

         2. Посадовим особам місцевого самоврядування Мошурівської сільської ради дотримуватись вимог Закону України „Про запобігання корупції ”.

         3.Аналізувати скарги та звернення громадян до Мошурівської сільської ради, в яких вбачається порушення посадовими особами антикорупційного законодавства.

         4.Забезпечувати доступ громадськості  для ознайомлення  з рішеннями виконавчого комітету Мошурівської сільської ради , розміщуючи їх на веб - сторінці сільської ради та на дошці оголошень сільської ради.

         5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  членів  виконавчого  комітету Дем»янчук П.Г. та Папченко А.А.

 

Сільський голова                                                                   Н. Пономаренко

 

 

 

 

 

 

 

 

МОШУРІВСЬКА     СІЛЬСЬКА   РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

19.12. 2018 року                                                         №60

Про затвердження плану заходів щодо запобігання   корупції у Мошурівській сільській раді на 2019 рік

Відповідно до пунктів 7, 20 частини 4 статті 42, частини 8 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України „Про   запобігання   корупції", Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на  виконання  функцій держави або  місцевого самоврядування» від  10.06.2016р. № 2 зі  змінами від 18.08.2016р., рішення НАЗК від 11.08.2016р. №3,  з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, створення дієвої системи запобігання і протидії проявам корупції, усунення причин та умов, які їх породжують, виконком сільської ради

ВИРІШИВ:

     1.Затвердити   план   заходів   щодо   запобігання   та   протидії   корупції  у Мошурівській сільській раді на 2019 рік.

 

 

    2.Контроль за виконанням заходів покласти на уповноважену  особу з питань  запобігання та виявлення  корупції в Мошурівській   сільській  раді.

   3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського  голови  Дем’янчука П.Г.

 

Сільський  голова                            Н.Пономаренко

 

 

 

План заходів щодо запобігання та протидії корупції в Мошурівській сільській раді на 2019 рік

Зміст заходів

Терміни і строки виконання

Відповідальні за виконання

1

Провести навчання депутатів та посадових осіб апарату Мошурівської  сільської ради щодо застосування антикорупційного законодавства, запобігання конфлікту інтересів,   правил   заповнення  декларацій   осіб,   уповноважених  на  виконання функцій місцевого самоврядування

Протягом І кварталу 2019року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (далі — уповноважена особа)

2

Забезпечити:

- якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору;

- оцінку виконання посадовими особами Мошурівської сільської ради покладених на них обов'язків і завдань

Постійно

Уповноважена  особа

 

3

Забезпечити безумовне виконання встановлених Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання  корупції » обмежень, пов'язаних з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням

Постійно

Уповноважена  особа

 

4

Здійснювати на засіданнях виконавчого комітету сільської ради розгляд питань стосовно виконання законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, засад запобігання та протидії корупції, а також стосовно реалізації заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них, стану роботи зі скаргами та повідомленнями громадян у цій сфері.

Протягом року

Сільський голова

5

Забезпечити організацію подання посадовими особами Мошурівської сільської ради    Декларацій  осіб, уповноважених на виконання  функцій держави або місцевого самоврядування  за 2018рік за формою,  затвердженою рішенням НАЗК від 10.06.2016р. №3 »

До 01.04.2019

Уповноважена  особа

 

6

Проводити у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання   Декларацій  осіб, уповноважених на виконання  функцій держави або місцевого самоврядування  .

До 01.04.2019

Уповноважена  особа

 

 

7

Забезпечити проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій місцевого самоврядування у Мошурівській сільській раді відповідно до вимог ст. 11 ЗУ «Про   запобігання    корупції», Указу Президента України «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»

Постійно

Уповноважена  особа

 

 

8

Проведення роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції: — розміщення повідомлень на інформаційних стендах з питань запобігання та виявлення корупції; — забезпечити доведення до відома працівників Мошурівської сільської ради інформації щодо змін в антикорупційному законодавстві

Протягом року Постійно

Уповноважена особа

 

9

Надання консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

Постійно

Уповноважена особа

 

10

Забезпечити інформування правоохоронних органів у разі виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства при виконанні службовими особами Мошурівської сільської ради своїх посадових обов'язків

Постійно

Сільський голова Уповноважена  особа

 

 

11

Забезпечити вжиття заходів щодо припинення служби в органах місцевого самоврядування працівникам, що визнані винними у вчиненні корупційних діянь та щодо яких набрали законної сили відповідні рішення судів.

У триденний строк (з дня отримання копії судового рішення, яке набрало законної сили)

Сільський  голова

Уповноважена  особа

 

 

12

Своєчасно подавати інформацію НАЗКпро осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені з посад у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення за встановленою формою відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення»

У триденний строк після прийняття відповідних рішень про звільнення

Уповноважена  особа

 

 

13

Забезпечити здійснення обліку працівників Мошурівської сільської ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена  особа

 

 

 

14

Забезпечити розгляд повідомлень щодо причетності працівників Мошурівської сільської ради до вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена  особа

 

 

 

15

Забезпечити взаємодію з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції.

Протягом року

Сільський  голова

Уповноважена  особа

 

 

 

16

Здійснювати контроль виконання плану заходів щодо запобігання та протидії проявам корупції в Мошурівській сільській раді на 2019рік

Постійно

Сільський  голова

 

 

 

17

Здійснити підсумкове узагальнення стану виконання плану заходів щодо запобігання та протидії проявам корупції в Мошурівській сільській раді за2019рік та розробити план заходів щодо запобігання та протидії проявам корупції в   Мошурівській сільській раді на 2020рік

Грудень 2019року

Сільський  голова

 

 

 

               

 

      Сільський  голова                                                                     Н.Пономаренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

МОШУРІВСЬКА    СІЛЬСЬКА   РАДА ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

   19.12.2018 року                                                      № 61

 

Про проведення  поділу

житлового будинку

 

         Розглянувши заяву гр. Микулюк Л.О. та Панька В.І.    щодоподілу    житлового будинку на самостійні об’єкти нерухомого майна,  врахувавши, що будинок  перебуває у спільній  приватній власності та присвоєно  раніше поштові адресиза адресою: с.Мошурів, провул. Шевченка, 5 та 7, врахувавши довідку  відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, керуючись «Інструкцією щодо порядку проведення поділу, виділу та розрахунку часток об»єктів нерухомого майна» зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.07.2007р.за №774/14041,  керуючись статтею 367 Цивільного  кодексу, підпункту 5, 10  пункту б статті 30, статті 40  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” виконком сільської ради        

  в и р і ш и в :

 

         1.Відмовити щодо поділу    житлового будинку на самостійні об’єкти нерухомого майна у  зв’язку з тим, що гр. Микулюк Л.О. та Панько В.І. не надали висновку з бюро технічної інвентаризації    щодо технічної можливості   поділу  об’єкта нерухомого майна.

         2. Повернутися до розгляду даного питання  при наявності висновку з бюро технічної інвентаризації    щодо технічної можливості   поділу  об’єкта нерухомого майна.  

         3.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою

 

 

 

Сільський голова                                                                        Н.Пономаренко

 

                                  

МОШУРІВСЬКА    СІЛЬСЬКА   РАДА ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

   19.12.2018 року                                                      № 62

 

Про надання дозволу на знесення

житлового будинку

по провул. Переселенців, 4

 

         Розглянувши заяву гр. Почапського Андрія Павловича    щодонадання дозволу на знесення    житлового будинку за адресою: с.Мошурів, провул. Переселенців,4, врахувавши, що будинок  перебуває в аварійному стані та не придатний для проживання, взявши до уваги акт обстеження житлового будинку,  керуючись статтею 7 Житлового кодексу, статті  14 Закону України ”Про основи містобудування”, підпункту 5, 10  пункту б статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” виконком сільської ради        

  в и р і ш и в :

 

         1.Надати дозвілгр. Почапському  Андрію  Павловичуна знесення житлового будинку  по провулку  Переселенців,4,  який непридатний для цільового використання.

          2.Гр.Почапському А.П.привести в належний стан прилеглу територію в термін до 01.03.2019  року.

          3.Секретарю  сільської  ради внести зміни  в погосподарську книгу на 2016-2020 роки.

         4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря виконкому Караюз А.С.

 

 

 

Сільський голова                                                                        Н.Пономаренко

 

 

 

   

МОШУРІВСЬКА     СІЛЬСЬКА   РАДА ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

   19.12.2018 року                                                       № 63

 

Про план роботи виконкому на І  квартал 2019 року

Виконком сільської ради ВИРІШИВ:

1.Затвердити план роботи виконкому сільської ради на I  квартал 2019 року.

2.Рішення про план роботи виконкому на I квартал 2019 року довести до відома територіальної громади, розмістити на інформаційному стенді сільської ради.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови Дем’янчука П.Г. та секретаря виконкому Караюз А.С.

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                   Н.Пономаренко

 

 

Затверджено

Рішенням виконкому від  19.12.2018р. №63

 

  ПЛАН

роботи  виконкому Мошурівської сільської ради  на  І квартал  2019року

 

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

 

Примітка

 

1

2

 

3

4

5

 

1.

Перелік питань для розгляду на  засіданнях виконкому

 

 

 

 

 

1.1.

Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2018 рік

підпункт 1 пункту б статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

СІЧЕНЬ

19

Караюз А.С.

 

 

1.2.

Про бюджет на 2019 р.

стаття28, 40Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

СІЧЕНЬ

19

Зеленюк О.М.

 

 

1.2.

Про підготовку  та проведення  конференції  представників села  Мошурів

стаття  40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ЛЮТИЙ

20

Пономаренко Н.П.

 

 

   1.3.

Про роботу  сільського  будинку  культури

 

підпункт 1 пункту б статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

БЕРЕЗЕНЬ

20

Фурса В.В.

 

 

1.4.

Про  роботу  ДНЗ «Барвінок»

підпункт 1 пункту а статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні

БЕРЕЗЕНЬ

20

Нишпора О.О.

 

 

1.5.

Про роботу сільської бібліотеки

підпункт 1 пункту а статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні

БЕРЕЗЕНЬ

20

Басиста Н.В.

 

 

2.

Контроль за виконанням рішень вищестоящих органів та  своїх власних

Для виконання визначених завдань та подачі інформацій згідно встановлених  термінів, вимог Указу Президента  від 26.07.2005 №1132/2005;

 

 

 

 

2.1.

Указ Президента України від 07.02.2008 №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»

-//-

постійно

Пономаренко Н.П.

 

 

3.

 

Засідання комісій, рад, робота з активом

Плани роботи комісій

 

 

 

 

3.1.

засідання постійно діючої комісії з розгляду звернень громадян:

-розгляд скарг громадян

-//-

постійно

Пономаренко Н.П.

 

 

4.

Загальні питання

Плани роботи

 

 

 

4.1.

Проведення засідань виконкому

-//-

щомісячно

Пономаренко Н.П.

 

4.2.

Проведення прийому громадян

-//-

згідно графіка

Пономаренко Н.П.

Караюз А.С.

Найчук С.П.

 

5.

Масові заходи

 

 

 

 

5.1.

Різдво Христове

Релігійне свято

07.01.2019

Пономаренко Н.П.

 

5.2.

Міжнародний жіночий день                          8-Березня

міжнародне свято

08.03.2019

Пономаренко Н.П.

 

 

Секретар виконкому                                                                                                                                       А.Караюз